4 listopada 2016 roku odszedł na wieczna wachtę wspaniały człowiek, w pełni sił twórczych, czynnie rozwijający hydroakustykę we współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi, Komandor profesor dr hab. inż. Ignacy Gloza.

Kmdr profesor Ignacy Gloza urodził się 23 lipca 1961 roku w Gdyni. W 1985 roku ukończył studia w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym uzyskując stopień magistra inżyniera elektryka, w specjalności okrętowe urządzenia elektryczne i elektroniczne.

Od 1996 pracował w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Pracę rozpoczął na stanowisku adiunkta, a po roku został kierownikiem zakładu pól fizycznych okrętu. W latach 2004 - 2009 był kierownikiem Zakładu Radiolokacji i Hydrolokacji. W 2009 roku został kierownikiem Zespołu Badawczego, a w 2011 dyrektorem Ośrodka Technologii Morskich AMW. Praca badawcza zaowocowała w 2014 roku stopniem doktora habilitowanego nauk technicznych, w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, nadanym przez Akademię Górniczo Hutniczą w Krakowie. W tym samym roku został powołany na członka Rady Naukowo – Przemysłowej w Ministerstwie Obrony Narodowej. Natomiast w październiku 2014 roku został mianowany przez Ministra Obrony Narodowej na stanowisko profesora nadzwyczajnego. W tym samym roku, został dziekanem Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego. Funkcję Dziekana pełnił przez 2 lata do 1 września 2016 r. W tym dniu objął funkcję Prorektora ds. nauki Akademii Marynarki Wojennej.

W swojej pracy naukowej i zawodowej rozwiązywał problemy eksploatacyjne ważne dla Marynarki Wojennej RP w zakresie zagadnień związanych z obserwacją techniczną obiektów w środowisku morskim oraz systemami bezpieczeństwa morskiego. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, ze prace badawcze prowadzone przez profesora Glozę miały charakter aplikacyjny i powiązane były z wdrażaniem nowych rozwiązań technicznych i technologicznych na jednostkach pływających, w Poligonie Kontrolno-Pomiarowym, w Ośrodku Rozpoznania Radioelektronicznego Marynarki Wojennej. Prof. Ignacy Gloza aktywnie uczestniczył w życiu naukowym środowiska akustyków; był członkiem Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk, był członkiem European Acoustics Association oraz Polskiego Towarzystwa Akustycznego (PTA). Pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego oddziału Gdańskiego PTA. Był członkiem komitetów organizacyjnych konferencji naukowych m. in. Sympozjów z Hydroakustyki i Otwartych Seminariów z Akustyki oraz członkiem komitetu redakcyjnego rocznika Hydroacoustics.

W zmarłym straciliśmy wspaniałego Kolegę, który całe swoje życie zawodowe poświęcił służbie Ojczyźnie, umiał zasiać w ludzkich sercach mądrość, pokazał jak wzajemnie się szanować i jak jednoczyć się w działaniu dla wspólnego dobra.