POLSKIE TOWARZYSTWO AKUSTYCZNE
ODDZIAŁ GDAŃSKI
STRONA GŁÓWNA ZARZĄD HYDROACOUSTICS JOURNAL & DATA BASE DANE KONTAKTOWE
OTWÓRZ BAZĘ ARTYKUŁÓW HYDROACOUSTICS      ENGLISH VERSION OF THIS PAGE

HYDROACOUSTICS
Annual Journal
ISSN 1642-1817
Online ISSN 2450-128X

Według części B wykazu czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, od 2015 roku publikacje w roczniku Hydroacoustics uzyskują 6 punktów (www.nauka.gov.pl). Hydroacoustics znajduje się na liście indeksowanych czasopism w bazie danych BazTech o zawartości polskich czasopism technicznych, nauk ścisłych i ochrony środowiska. Baza jest dostępna pod adresem: baztech.icm.edu.pl.


Komitet Redakcyjny:
 • Grażyna Grelowska - Redaktor naczelny
 • Eugeniusz Kozaczka
 • Jacek Marszal
 • Roman Salamon
 • Andrzej Stepnowski
Koszt publikacji jednego artykułu:

500 PLN / 120 EURO

*) koszt obejmuje korektę językową
Redakcja Hydroacoustics wymaga od autorów złożenia oświadczenia, że artykuł jest dziełem oryginalnym, nie został w przeszłości opublikowany w żadnym czasopiśmie i w żaden sposób nie stanowi naruszenia jakichkolwiek istniejących praw licencyjnych czy autorskich, zaś Polskie Towarzystwo Akustyczne ma wyłączne prawo jego publikacji. Redakcja Hydroacoustics wdrożyła procedurę zabezpieczającą przed zjawiskiem ,,ghostwriting'', które jest przejawem nierzetelności naukowej. Wszelkie wykryte przypadki naruszenia obowiązujących w nauce zasad etycznych będą dokumentowane i demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji zatrudniających autorów, towarzystw naukowych itp.). W przypadku artykułów pisanych we współautorstwie Redakcja wymaga ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz informacji o autorstwie koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu artykułu).

Wszystkie artykuły są recenzowane. Procedura recenzowania artykułów w ,,Hydroacoustics'' jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, opisanymi m.in. w dokumencie Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, Warszawa 2011. Złożone w Redakcji artykuły są poddawane ocenie formalnej przez członków Komitetu Redakcyjnego, kwalifikowane do recenzji merytorycznych, a następnie są recenzowane przez dwóch niezależnych recenzentów, którymi są osoby mające tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego w danej dziedzinie i reputację rzetelnego recenzenta. Jeżeli recenzent nie podejmuje się wykonania recenzji, Komitet Redakcyjny może wyznaczyć innego recenzenta. W przypadkach spornych powoływani są dodatkowi recenzenci. Opinie wszystkich recenzentów są należycie respektowane. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Recenzenci muszą podpisać deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów. Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat artykułu przed jego publikacją. Autor jest informowany o wyniku dokonanej recenzji i otrzymuje ją do wglądu, następnie jest możliwa korespondencja z Redakcją dotycząca ewentualnych uwag. Raz w roku podawana jest lista recenzentów. Inne pliki do pobrania: aktualna lista recenzentów, formularz recenzji.

Członkowie Rady Naukowej:
 • prof. Philippe Blondel
 • prof. David Bradley
 • prof. Grażyna Grelowska
 • prof. Halvor Hobaek
 • prof. Zygmunt Klusek
 • prof. Eugeniusz Kozaczka
 • prof. Tim Leighton
 • prof. Andrzej Nowicki
 • prof. John Papadakis
 • prof. Roman Salamon
 • prof. Andrey Serebryany
 • prof. Jean-Pierre Sessarego
 • prof. Andrzej Stepnowski
 • prof. Michael Taurodakis
 • prof. Manell Zakharia
Artykuły do Hydroacoustics należy dostarczać w wersjach elektronicznych w formacie edytora Word lub w formacie PDF. Powinny mieć parzystą liczbę stron i nie przekraczać objętości jednego arkusza autorskiego. Artykuły prosimy przygotować zgodnie z wymaganiami wydawniczymi:


Periodyk Hydroacoustics jest wydawany od 1997 roku. Poniżej znajduje się zestawienie archiwalnych egzemplarzy:

Rok Punkty MNiSW
1997 - artykuły tomu 1 wstęp tomu 1
1999 - artykuły tomu 2 wstęp tomu 2
2000 - artykuły tomu 3 wstęp tomu 3
2001 - artykuły tomu 4 wstęp tomu 4
2002 - artykuły tomu 5 wstęp tomu 5
2003 - artykuły tomu 6 wstęp tomu 6
2004 - artykuły tomu 7 wstęp tomu 7
2005 - artykuły tomu 8 wstęp tomu 8
2006 - artykuły tomu 9 wstęp tomu 9
2007 2 pkt. artykuły tomu 10 wstęp tomu 10
2008 4 pkt. artykuły tomu 11 wstęp tomu 11
2009 4 pkt. artykuły tomu 12 wstęp tomu 12
2010 6 pkt. artykuły tomu 13 wstęp tomu 13
2011 4 pkt. artykuły tomu 14 wstęp tomu 14
2012 4 pkt. artykuły tomu 15 wstęp tomu 15
2013 7 pkt. artykuły tomu 16 wstęp tomu 16
2014 7 pkt. artykuły tomu 17 wstęp tomu 17
2015 6 pkt. artykuły tomu 18 wstęp tomu 18
2016 6 pkt. artykuły tomu 19 wstęp tomu 19
2017 6 pkt. artykuły tomu 20 wstęp tomu 20